Connect with us

Obwieszczenia Suwerenów

2 Obwieszczenie Suwerenów Rzeczpospolitej

Opublikowano

on

obwieszczenie suwerenów RPS

Społeczność Suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej jednogłośnie oceniła Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku jako prawomocną i reprezentującą Suwerena, a tym samym obowiązującą.

Art. 125 Konstytucji Marcowej mówi, że zmiana Konstytucji może być uchwalona większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, względnie członków Senatu. Wniosek o zmianę Konstytucji winien być podpisany przez co najmniej 1/3 ustawowej liczby posłów z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem.

W dniu uchwalenia Konstytucji Kwietniowej przedstawiciele poszczególnych ugrupowań wygłaszali jedynie własne tezy. Odbyło się to podczas nieobecności opozycji. W planach sejmowych nie przewidziano wówczas głosowania nad nową Konstytucją, które na mocy wówczas obowiązującej Konstytucji Marcowej miało prawo mieć miejsce jedynie z zachowaniem 15 dniowego terminu uprzedzającego ten fakt.

W związku z powyższym uznajemy, że Konstytucja Kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 roku została uchwalona nielegalnie, bez zachowania obowiązujących terminów, a zatem postanowienia w niej zawarte są nieważne.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Postanowione na II Wiecu Suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ

Czytaj Dalej
Kliknij by skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Obwieszczenia Suwerenów

5 Wiec – Podatek Zero

Opublikowano

on

obwieszczenie suwerenów RPS

Uroczyście informujemy, że na 5 Wiecu Suwerena jednogłośnie postanowiono, że jedyny dopuszczalny podatek obowiązujący Suwerena równa się ZERO.

Wszelkie formy przymusu podatkowego są zbrodnią oraz grabieżą, naruszającą prawa naturalne człowieka.

Potwierdza to Konstytucja Suwerenów z dnia 17.07.202 roku

Artykuł 12.

“Każdy Suweren ma absolutne prawo do owoców swojej pracy oraz mienia, które prawnie użytkuje. Zabrania się odbierania narzędzi pracy, dóbr koniecznych do godnego życia oraz schronienia”.

oraz

Artykuł 16.

“Wszelkie formy wymiany, usług oraz działalności komercyjnej między Suwerenami są ich prywatną sprawą i nie podlegają żadnej kontroli lub dozorowi, o ile wszelkie ich prawa zostały uszanowane przez strony zaproszone do wymiany”.

Nasza społeczność oraz państwowość opiera się na dobrowolności oraz poszanowaniu prawa naturalnego i poszanowaniu człowieka zgodnie z prawem naturalnym

Wsparcie suwerennej państwowości, administracji, rodów, projektów, wynika z wolne woli i chęci partycypowania.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Postanowione na 5 Wiecu Rzeczpospolitej Suwerenów

Czytaj Dalej

Obwieszczenia Suwerenów

4 Obwieszczenie Suwerenów Rzeczpospolitej

Opublikowano

on

obwieszczenie suwerenów RPS

Świat prawa stanowionego jednoznacznie opiera się na rażącym bezprawiu, nagminnym Łamaniu praw człowieka oraz ograniczaniu jego naturalnych swobód.

W tym celu stworzono ogromną ilość przepisów, zapisów, ustaw i rozporządzeń, które bardziej są dowodem w sprawie przestępstwa niż prawem, którego należy przestrzegać.

Ta działalność przestępcza opiera się o fałszywą legitymację społeczną i wyłudzoną, często domniemaną zgodą na takie szkodliwe praktyki.

Członkowie społeczności Suwerenów nagminnie są zastraszani, a ich prawa są bezkarnie dewastowane przez bezprawie rządów, instytucji oraz korporacji.

W sobotę 16 stycznia 2021, podczas 4 Wiecu Suwerena Rzeczpospolitej Polskiej Suwereni wyrazili potrzebę opracowania oraz wydania dokumentów jednoznacznie potwierdzających status Suwerena, wyraźną separację od iluzji domniemanej zgody oraz udostępnienie dokumentów czytelnie poświadczających nasze niezbywalne prawa do własnych dzieci, mienia, swobodnego poruszania się, decydowania o sowich sprawach i zasobach, pełnej prywatności, w tym poświadczających bezwzględny obowiązek poszanowania życia i godności człowieka oraz jego Matki Ziemi.

W związku z potrzebą, Inkubator Państwowości przygotowuje opracowania i udostępni odpowiednie dokumenty oraz zaświadczenia dla członków społeczności Suwerenów Rzeczpospolitej oraz ich rodzin:

– Deklaracja Narodzenia Żywego Wolnego Człowieka (Suwerenny Akt Urodzenia)

– Paszport Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej (RPS oraz RS)

– Dokumenty poświadczające pełne prawo do własności oraz  zasobów

– “Paszport zdrowia”

– oraz potrzebne licencje według woli Suwerena

Wszelkie prawa zastrzeżone

Postanowione na 4 Wiecu Suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej

Czytaj Dalej

Obwieszczenia Suwerenów

3 Obwieszczenie Suwerenów Rzeczpospolitej

Opublikowano

on

obwieszczenie suwerenów RPS

Tak zwana “III RP” wprowadziła szereg ustaw i dopuściła się działań, które można uznać za zbrodnicze. W efekcie tych działań ludność rdzenna (Sławianie) była i jest nękana, poddawana eksperymentom medycznym. Wyniszcza się rodziny, rodzinny biznes, przemysł oraz inicjatywy społeczne. W trakcie funkcjonowania tzw. III RP, nastąpiła największa w znanych dziejach migracja Polaków.

Miliony wykształconych i wartościowych Rodaków uciekło przed prześladowaniami, biedą oraz Polskości, co często otwarcie deklarują. Jednocześnie wspierają oni ruchy oraz organizacje, których działalność można określić jako antypolską, a często przestępczą.

Społeczność Suwerenów Rzeczpospolitej podczas obrad na 3 Wiecu Suwerenów jednoznacznie potwierdza, co następuje:

III Rzeczpospolita Polska, znana także jako “Poland Republic of” (https://sec.report/CIK/0000079312) jest organizacją przestępczą, odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko ludzkości, eksperymenty na ludziach, handel żywym towarem, niszczenie rodzin, przedsiębiorstw, dewastację środowiska, wyprzedaż Narodowych zasobów naturalnych, niekorzystne zarządzanie mieniem społecznym, wyniszczanie Narodu Polskiego, prymitywną edukację, fałszowanie historii oraz wiele innych zbrodni.

W związku z tym uważamy, że obowiązkiem naszej społeczności jest przeprowadzenie gruntownego śledztwa, zebranie dokumentacji dowodowej, zorganizowanie międzynarodowej kampanii medialnej oraz wszczęcie procesów przed właściwym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

W obliczu zbrodniczej działalności III RP, obwieszczamy brak zgody na milczenie oraz ignorancję, gdyż istnienie naszych Rodów oraz Narodu jest ponownie zagrożone.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Postanowione na 3 Wiecu Suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej

Czytaj Dalej

Popularne